Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej w domenie: https://bapi.pl (zwana dalej „Stroną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników korzystających ze Strony internetowej jest spółka pod firmą Delta Controls sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 298b, 30-218 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018208, NIP: 628-19-95-235, REGON 326267374 (zwana dalej jako „Administrator”).
 3. Użytkownik Strony internetowej wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora oraz kontaktując się z Administratorem (mailowo lub telefonicznie) – przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta użytkownik Strony internetowej, ewentualnie nazwę firmy).
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:
  1. kontakt Administratora z użytkownikiem Strony internetowej – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,  użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz swoje imię i nazwisko, a także nr telefonu kontaktowego, ewentualnie nazwę firmy użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Strony internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), czyli podejmowanie czynności przez Administratora na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Strony internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Strony internetowej;
  2. wysyłka informacji handlowych do użytkownika – użytkownik Strony internetowej, który chce otrzymywać drogą mailową informacje handlowe, marketingowe od Administratora musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na Stronie internetowej oraz  odhaczyć odpowiedni check-box ze zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by trzymywać od Administratora informacje. Dane przekazane Administratorowi (adres email, imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego) będą wykorzystywane w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych, marketingowych, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora przez czas nieokreślony, aż do rezygnacji użytkownika z otrzymywania informacji handlowych, marketingowych.  W przypadku cofnięcia zgody użytkownika Administrator może nadal przechowywać dane użytkownika jednak wyłącznie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem informacji handlowych, marketingowych, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na ich otrzymywanie, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.
 5. Administrator informuje, że użytkownik Strony internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane użytkowników Strony internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.
 7. Administrator niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania).
 8. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Strony internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 9. Strona internetowa może także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora, użytkownik może być także przekierowany do Strony internetowej z innych stron, zatem Administrator nie może ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 10. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Strony internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian na co najmniej 14-dni przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej.
 11. Użytkownik Strony internetowej proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Strony internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem telefonicznie: +48 12 626 02 20 lub mailowo: biuro@deltacontrols.pl

Kraków, dnia 15.03.2023 rok